تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

بافندگی مرسده - حسن سعیدی

بافندگی مرسده - حسن سعیدی

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

سادات گستر سپاهان

سادات گستر سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت صنایع غذایی ترش و شیرین سپاهان

شرکت صنایع غذایی ترش و شیرین سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد عظیمی

محمد عظیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجتبی آقاجانی دلیگانی

مجتبی آقاجانی دلیگانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شیرین ذائقه سپاهان - گارنیش-شارژ

شیرین ذائقه سپاهان - گارنیش-شارژ

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

احمد رضا علی آقایی سودانی

احمد رضا علی آقایی سودانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آمنه فامیل در دشتی - قلب سفید

آمنه فامیل در دشتی - قلب سفید

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

میترا باوی

میترا باوی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجتمع غذای عالی قاپو اسپادانا

مجتمع غذای عالی قاپو اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صنایع غذایی ایوان هفت خوان کیان - سبحانی نیا 1

صنایع غذایی ایوان هفت خوان کیان - سبحانی نیا 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت نیک راهبر پارتاک

شرکت نیک راهبر پارتاک

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

شرکت صنایع غذایی جی رود اصفهان

شرکت صنایع غذایی جی رود اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تعاونی صدف صباح سپاهان

تعاونی صدف صباح سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابراهیم معینی کربکندی

ابراهیم معینی کربکندی

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

یکتا تاراز ایرانیان

یکتا تاراز ایرانیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آریا سروش تجهیز سپاهان

آریا سروش تجهیز سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی و رضا وطنی - تولید پولک و نبات و شکر ناز

علی و رضا وطنی - تولید پولک و نبات و شکر ناز

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت شیرین طلای آریا

شرکت شیرین طلای آریا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آویژه سپاهان عالی قاپو 1

آویژه سپاهان عالی قاپو 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهزاد ناظمی

بهزاد ناظمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صادق حامد ایمان - سبزینه صابر سپاهان

صادق حامد ایمان - سبزینه صابر سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عرشیا مکمل 2 - حمیدرضا اکبری

عرشیا مکمل 2 - حمیدرضا اکبری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عرشیا مکمل آریا 1

عرشیا مکمل آریا 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ساینا سلامت اسپادان

ساینا سلامت اسپادان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت شاداب مائده سلامتی

شرکت شاداب مائده سلامتی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نور علی رضایی

نور علی رضایی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین مرشدی

حسین مرشدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

گز شایان نقش جهان

گز شایان نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مرتضی رضایی - شیرینی نگین سپاهان

مرتضی رضایی - شیرینی نگین سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی آقا کوچکیان

علی آقا کوچکیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مانیاد سپهر پارسیان

مانیاد سپهر پارسیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهزاد صفاری

بهزاد صفاری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شبیر شاهین

شبیر شاهین

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مریم تقی پور

مریم تقی پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی رضایی ورنوسفادرانی

علی رضایی ورنوسفادرانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شادی حقیقت منش

شادی حقیقت منش

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسن قربانی سینی

حسن قربانی سینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

احمد رضا سلیمانی

احمد رضا سلیمانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسن مهرابی محمودآبادی - سولار گستر اسپادانا

حسن مهرابی محمودآبادی - سولار گستر اسپادانا

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

عبدالرحیم میرمجربیان 1

عبدالرحیم میرمجربیان 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ناهید کارگر خوزانی - محمدزمان طالب زاده

ناهید کارگر خوزانی - محمدزمان طالب زاده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد حسن فتاحی نیسیانی

محمد حسن فتاحی نیسیانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تعاونی اکسیر چهل گیاه صفاهان

شرکت تعاونی اکسیر چهل گیاه صفاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی اسماعیلی دهقی-غذایی امین نو

علی اسماعیلی دهقی-غذایی امین نو

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عسلک شهد اصفهان

عسلک شهد اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجتبی قربانی سینی - سوهان گزی

مجتبی قربانی سینی - سوهان گزی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

طیبه کیانی

طیبه کیانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت جاودان عصاره سازگار

شرکت جاودان عصاره سازگار

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آذین هدف راست کردار

آذین هدف راست کردار

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت آزاد گل سپاهان

شرکت آزاد گل سپاهان

 • زمینه فعالیت :