جستجو ( 1001 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

تبلیغات

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

91 رامین بهادران باغبادرانی

رامین بهادران باغبادرانی

92 علیرضا صادقی برزانی تراشکاری 7

علیرضا صادقی برزانی تراشكاری 7

93 آرش خاکزار تابلو برق

آرش خاكزار

94 محمد چراغی- سلامت محور آداک

محمد چراغی

95 عباس امینی

عباس امینی

96 امیر روحانی- تاسیسات مرعشی نیا

مسعود ابوترابی(تاسیسات برق مرع

97 مجتبی حیدری

مجتبی حیدری

105 علیرضا یعقوبی

علیرضا یعقوبی

111 مجید خوروش2

فلزات و سنگ های معدنی مجید خوروش

112 احسان کریم نژاد

احسان كریم نژاد

113 مرتضی شریفی

مرتضی شریفی تراشکاری دقیق

294 محسن عابدی

محسن عابدی

298 سیداحسان میراحمدی

سلولزی سیداحسان میراحمدی

301 احمد مارانی

فلزات و سنگ های معدنی احمد مارانی

114 دانیال مدرسی

دانیال مدرسی

115 الهام آرمک

فلزات و سنگ های معدنی الهام آرمک

116 مصطفی جان نثاری - الکتروپاور

مصطفی جان نثاری

128 احمد فرقانی تهرانی- آهنگری کیم

محمد علی مهرابی

129 محسن حسن پور

محسن حسن پور

130 علی شریعتی جونی

علی شریعتی جونی