جستجو ( 1001 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

تبلیغات

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

386 دانیال سلمانی

فلزات و سنگ های معدنی دانیال سلمانی

387 احمد عباسی ولدانی-علی بنا کد.ح

محمد رضاعلی بنایی

389 حسین رمضانی - 1680

حسین رمضانی ( 1680 )

390 محمد منصوری

فلزات و سنگ های معدنی محمد منصوری/مستاجر - کرمی

392 محمدرضا ومحسن خراسانی زادمهر

محمد رضا خراسانی و محسن خراسان

393 ناصر و مهدی شریفی ولدانی

ناصر و مهدی شریفی ولدانی

394 رسول ومحمدجوادعباسی - موزایک ف

رسول ومحمدجوادعباسی

395 مرتضی عباسی ولدان - موزائیک سا

مرتضی عباسی ولدان /روح اله عبا

397 نیک ذوب سپاهان

فلزات و سنگ های معدنی زهرا عسگری - آقای محققیان

400 امیر هارونی

امیر هارونی

419 سلامت گستران آرایان

امید نگینی

429 صدیقه رفیعی

صدیقه رفیعی

398 شرکت فرگاز

شجاعی برهان فر

403 آوای نسل فردای آریانا

سیدعلیرضا چایچی

404 شرکت مهندسی آذرطیف سپاهان 3

بهنام مددی

407 تعاونی دانش بنیان همانند سازی

احمد طوقی عشقی

413 شرکت وطن نیروی جنوب 2

مواد غذایی قاسم وطن پرست

414 بافندگی مرسده - حسن سعیدی

نساجی و پوشاک حسن سعیدی

416 سادات گستر سپاهان

سیدمسعود یاغچی

417 شرکت صنایع غذایی ترش و شیرین س

اصغر برهانی