تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

سعیدصفائی زاده

سعیدصفائی زاده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدستاری

محمدستاری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی باقری حسین آبادی

مهدی باقری حسین آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رمضانعلی محمودیه

رمضانعلی محمودیه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تست

شرکت تست

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تجهیز خطوط پارس

تجهیز خطوط پارس

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

محدعلی بنکدار-شرکت فلنج سازان پارتاک سپاهان

محدعلی بنکدار-شرکت فلنج سازان پارتاک سپاهان

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

خدماتی

افراگهر سپاهان - پیمانکار

افراگهر سپاهان - پیمانکار

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

علیرضا مستاجران گورتانی 2

علیرضا مستاجران گورتانی 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علم آرای پرشیا

علم آرای پرشیا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پوریا جهانگیری

پوریا جهانگیری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

موسی فرخی

موسی فرخی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

گرین شیمی ایراینان

گرین شیمی ایراینان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا سودی

علیرضا سودی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سارا جهانگیری بابادی

سارا جهانگیری بابادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مرتضی جعفری رنانی

مرتضی جعفری رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پیشتازان بردین 1- پیمانکار

پیشتازان بردین 1- پیمانکار

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فاطمه فنائی - ساخت تراشکاری فلزات

فاطمه فنائی - ساخت تراشکاری فلزات

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شرکت آسمان آسانبر پویا

شرکت آسمان آسانبر پویا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آهنگری کاوه ایرانیان 2

آهنگری کاوه ایرانیان 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد محمودی

محمد محمودی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

شهلا جعفری ماربینی

شهلا جعفری ماربینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

زهرا یاحی

زهرا یاحی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

محمدرضا دشتبانی کتایونچه

محمدرضا دشتبانی کتایونچه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدهادی شفیعی

محمدهادی شفیعی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

یدالله رضایی امین آبادی

یدالله رضایی امین آبادی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شرکت صنعت پردازان ثمین 2 - علی شاه زیدی

شرکت صنعت پردازان ثمین 2 - علی شاه زیدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بسیط تحقیق آسیا

بسیط تحقیق آسیا

 • زمینه فعالیت : ماشین سازی

کارخانه

شرکت وطن نیروی جنوب 1

شرکت وطن نیروی جنوب 1

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

شیرین ذائقه سپاهان 1

شیرین ذائقه سپاهان 1

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

رسول جبارزارع

رسول جبارزارع

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

صنایع غذایی و سردخانه ایوان هفت خوان کیان2

صنایع غذایی و سردخانه ایوان هفت خوان کیان2

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

علیرضا معینی

علیرضا معینی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

 • زمینه فعالیت : لوازم الکترونیکی و دیجیتال

کارخانه

شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

 • زمینه فعالیت : لوازم الکترونیکی و دیجیتال

کارخانه

آویژه سپاهان عالی قاپو 2

آویژه سپاهان عالی قاپو 2

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

صنایع نساجی ماندگار 1-1

صنایع نساجی ماندگار 1-1

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

امیرحسین مارانی

امیرحسین مارانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مجتمع پلاستیک طبرستان2

مجتمع پلاستیک طبرستان2

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

کوثر نوش 2

کوثر نوش 2

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

مالک صنعت شمس اصفهان - جهان بین دژ 2

مالک صنعت شمس اصفهان - جهان بین دژ 2

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

رسول حسن شاهی

رسول حسن شاهی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

رضا زین العابدینی

رضا زین العابدینی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

داود مروی

داود مروی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

علی نکوئی مهر

علی نکوئی مهر

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

ابتکار ابزار تابان

ابتکار ابزار تابان

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مهندسی بهره وران صنعت پارسیان

مهندسی بهره وران صنعت پارسیان

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

نادر بلوکی تفتی

نادر بلوکی تفتی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مرتضی شمس خوزانی

مرتضی شمس خوزانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حسین توکلی

حسین توکلی

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

مهدی تقی یار

مهدی تقی یار

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی