تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

اصغرغلامی

اصغرغلامی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابراهیم عباسی ولدانی

ابراهیم عباسی ولدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

خلیل عباسی ولدانی

خلیل عباسی ولدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

الیاف کتان ایرسا

الیاف کتان ایرسا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آرشه کار1

آرشه کار1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آرشه کار2

آرشه کار2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آراریس پرنیان

آراریس پرنیان

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

مرتضی خسروی

مرتضی خسروی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مرتضی ملکیان جبلی

مرتضی ملکیان جبلی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی کردگاری

علی کردگاری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پنبه پاک کنی پرنیان سپاهان- امید عابدی جاوانی

پنبه پاک کنی پرنیان سپاهان- امید عابدی جاوانی

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

سعید یمینی نژاد

سعید یمینی نژاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی آقا به فرد

علی آقا به فرد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پویا تاب میهن

پویا تاب میهن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی حکیمی

مهدی حکیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصغرمرادی افوسی

اصغرمرادی افوسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهران محمدی

مهران محمدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نویدرضا مجیدی نژاد

نویدرضا مجیدی نژاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیدجعفر اعتصامی

سیدجعفر اعتصامی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدرضا علی بنائی 2 - سازه های فلزی پرتو

محمدرضا علی بنائی 2 - سازه های فلزی پرتو

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدمحمدپورنرگسی

محمدمحمدپورنرگسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیداحسان محلاتی

سیداحسان محلاتی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فنی مهندسی نفیس نور سپاهان

فنی مهندسی نفیس نور سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

انرژی تابش آفتاب سپاهان

انرژی تابش آفتاب سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سنگ کاورنان3

سنگ کاورنان3

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آذربان نسوزآریا

آذربان نسوزآریا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عصاره های خوراکی و آرایشی گل فرهور فام 1

عصاره های خوراکی و آرایشی گل فرهور فام 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عصاره های خوراکی و آرایشی گل فرهور فام 2

عصاره های خوراکی و آرایشی گل فرهور فام 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضاجاهد

علیرضاجاهد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پارس دانش سپاهان

پارس دانش سپاهان

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

علی اصل توقیری - خانه رویایی

علی اصل توقیری - خانه رویایی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمیدرضا نوری کوهانی

حمیدرضا نوری کوهانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی عبدالهی کجانی - پارس کامیون امیر

مصطفی عبدالهی کجانی - پارس کامیون امیر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

معدنی پردیس درخشان - باقر محمدی

معدنی پردیس درخشان - باقر محمدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی کرمی - یکتا فلز نیما

علی کرمی - یکتا فلز نیما

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصفهان تخشا

اصفهان تخشا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صالح حسین ابراهیمی دستجردی

صالح حسین ابراهیمی دستجردی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

راضیه محمودی

راضیه محمودی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن عابدی رنانی

محسن عابدی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سعید حسین ابراهیمی

سعید حسین ابراهیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن شریفیان دستجردی - توسعه تجارت سارویه

محسن شریفیان دستجردی - توسعه تجارت سارویه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

زهرا جعفری

زهرا جعفری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی شاه نظری

مهدی شاه نظری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

طاهره حسینی رنانی

طاهره حسینی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن شاه نظری - علیجانی ابتکار قدرت اسپادانا

محسن شاه نظری - علیجانی ابتکار قدرت اسپادانا

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

آرمان باب هادی عشر

آرمان باب هادی عشر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیررضا محمدپور نرگسی

امیررضا محمدپور نرگسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بابک استکی بارده

بابک استکی بارده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پیمان قاسمی - الفبای هنر اسپادانا

پیمان قاسمی - الفبای هنر اسپادانا

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حسین نیک سرشت

حسین نیک سرشت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی مظفری

علی مظفری

 • زمینه فعالیت :