تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

عباس شهابی محمد آبادی

عباس شهابی محمد آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا رحمتی

علیرضا رحمتی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شهروز کشت آور

شهروز کشت آور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت الهام چاپ اسپادان

شرکت الهام چاپ اسپادان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فائق کریمی واحد

فائق کریمی واحد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

خسرو نیکو نژاد- نوین فولاد سپاهان

خسرو نیکو نژاد- نوین فولاد سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آبان شیمی پارسه

آبان شیمی پارسه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمیدرضا ابدالی حاجی آبادی

حمیدرضا ابدالی حاجی آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا امینی دهقی

رضا امینی دهقی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امید مکمل سلامت

امید مکمل سلامت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

انرژی معدن نصر

انرژی معدن نصر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیرکلانتری دهقی

امیرکلانتری دهقی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سنگ کاورنان2

سنگ کاورنان2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عمران پویا فرد

عمران پویا فرد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت ایران نوبافت 2

شرکت ایران نوبافت 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد قربانی

محمد قربانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سمیه عباسی- محمد

سمیه عباسی- محمد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مسعود عبدی قهفرخی

مسعود عبدی قهفرخی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدحسین اثنا عشری

محمدحسین اثنا عشری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نادر رجبی پیروز

نادر رجبی پیروز

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید محمد حسن دادور

سید محمد حسن دادور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نساجی ناز ریس پارسیا

نساجی ناز ریس پارسیا

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

اسماعیل ستوده پورحسن

اسماعیل ستوده پورحسن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رسول احدی پور

رسول احدی پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شهریارخسروی بابادی

شهریارخسروی بابادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدخوندابی

محمدخوندابی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد دهنوی رنانی

محمد دهنوی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیدعلی قویدل

سیدعلی قویدل

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهبود مستمر ویستا

بهبود مستمر ویستا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

غلامرضا روشنی 2

غلامرضا روشنی 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بتون کاران سدید چهلستون

بتون کاران سدید چهلستون

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین کاظمی

حسین کاظمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مسعود شیرزادی

مسعود شیرزادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهین بافت نقش جهان

بهین بافت نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی رضا مستاجران گورتانی کد.ح772

علی رضا مستاجران گورتانی کد.ح772

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهین پردازش زمان طلایی

بهین پردازش زمان طلایی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آذر طیف سپاهان 5 - باسکول

آذر طیف سپاهان 5 - باسکول

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصغرعموسلطانی فروشانی

اصغرعموسلطانی فروشانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ملیحه زاهدی

ملیحه زاهدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی اصغر اسماعیلی

علی اصغر اسماعیلی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ثمین آب فرآیند

ثمین آب فرآیند

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فریبرزباقری صادق آبادی 3

فریبرزباقری صادق آبادی 3

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی مظفریان

مصطفی مظفریان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیدجلال منتظری - نوین صنعت اسپادان

سیدجلال منتظری - نوین صنعت اسپادان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضاعسگری ارجنکی - آرتا دریک پارسیان

رضاعسگری ارجنکی - آرتا دریک پارسیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی حیرت 2

مصطفی حیرت 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پیشدادپیام پارسیان کیش

پیشدادپیام پارسیان کیش

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدحسین فکار اصفهانی

محمدحسین فکار اصفهانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

کیمیای وحدت اسپادان2

کیمیای وحدت اسپادان2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین عدنانی ساداتی

حسین عدنانی ساداتی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حجت نادرخانی نجف آبادی

حجت نادرخانی نجف آبادی

 • زمینه فعالیت :