تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

حسن نیک خواجوئی

حسن نیک خواجوئی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

کاوش زیست شایان صنعت

کاوش زیست شایان صنعت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حجت اله نصر اصفهانی

حجت اله نصر اصفهانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی حیرت1

مصطفی حیرت1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت نهادین صنعت صفه

شرکت نهادین صنعت صفه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرتاک ویرای کوشا

فرتاک ویرای کوشا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جعفرخانی ولدانی2

جعفرخانی ولدانی2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جعفرخانی ولدانی

جعفرخانی ولدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مرتضی پاشایی - کد 612

مرتضی پاشایی - کد 612

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

احسان حقیقی سبدانی

احسان حقیقی سبدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

معین نوشاد

معین نوشاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیدمجتبی گلستانه

سیدمجتبی گلستانه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

قاسم عباسی ولدانی

قاسم عباسی ولدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت صالح چوب سپاهان

شرکت صالح چوب سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید مجید حسینی - پاکرود

سید مجید حسینی - پاکرود

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

صنایع نساجی ماندگار 1

صنایع نساجی ماندگار 1

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

شرکت فنی مهندسی کاوه صنعت زنده رود

شرکت فنی مهندسی کاوه صنعت زنده رود

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت پنبه زنده رود اصفهان

شرکت پنبه زنده رود اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجتبی ایازی اصفهانی

مجتبی ایازی اصفهانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن پرنده خوزانی- شرکت پرند صنعت کیمیا

محسن پرنده خوزانی- شرکت پرند صنعت کیمیا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نسیم رضائی

نسیم رضائی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صنعتگران خلیج فارس اسپادانا-امیرحسین اکبری جونی

صنعتگران خلیج فارس اسپادانا-امیرحسین اکبری جونی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

علیرضا زارعی

علیرضا زارعی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عباس فقری- گروه فنی مهندسی قائم

عباس فقری- گروه فنی مهندسی قائم

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا معصوم زاده

علیرضا معصوم زاده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا - کترینگ

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا - کترینگ

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابتکار سوله سپاهان 2

ابتکار سوله سپاهان 2

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

فرهاد میرمیران ورزنه- پل الکتریک

فرهاد میرمیران ورزنه- پل الکتریک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدرنجبر حبیب آبادی

محمدرنجبر حبیب آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهندسی فناوری ساخت فرجاد

مهندسی فناوری ساخت فرجاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید علی سجادی فر

سید علی سجادی فر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمود شیروانی

محمود شیروانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جواد قربانی

جواد قربانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمودعموتقی ورنوسفادرانی

محمودعموتقی ورنوسفادرانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

یوسف اثنا عشری

یوسف اثنا عشری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابوالفضل حیدری فسخودی

ابوالفضل حیدری فسخودی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیدمصطفی هاشم الحسینی-تجهیزات سینمایی پاناسا مصطفی هاشم الحسینی

سیدمصطفی هاشم الحسینی-تجهیزات سینمایی پاناسا مصطفی هاشم الحسینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید جمالیان

مجید جمالیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نعمت اله مقصودی

نعمت اله مقصودی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ایران فرزام فر

ایران فرزام فر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی گل پرور

علی گل پرور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نرگس خاتون کاویانی

نرگس خاتون کاویانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جوادکثیری

جوادکثیری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصغرقربانی

اصغرقربانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پویا شعبانی سیچانی

پویا شعبانی سیچانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی حق شناس- گرانول نقش جهان

علی حق شناس- گرانول نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

یونس هاشمی - طهماسب احمدی-شایان تجهیز

یونس هاشمی - طهماسب احمدی-شایان تجهیز

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی سلطانی اسفریزی

مصطفی سلطانی اسفریزی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیدمرتضی زارعی

سیدمرتضی زارعی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

قاسم نادری بنی

قاسم نادری بنی

 • زمینه فعالیت :